Vysvětlení otázek v REFRENDU

NENECHTE POLITIKY, ABY VÁM NAŘIZOVALI, CO MÁTE DĚLAT! ŘEKNĚTE VY JIM, CO MAJÍ ONI UDĚLAT PRO VÁS!

REFERENDUM - Pomozte nám udělat město Zlín přívětivějším místem pro život obyčejných lidí

Životní náklady občanů města neustále stoupají a myslíme si, že politici a politické strany ve Zlíně nepracují dostatečně ve prospěch svých občanů. Před volbami se politické strany prezentují sliby, které pak neplní. My, občané města, chceme politikům připomenout jejich sliby a pomoci jim je uskutečnit.

1. BYTY - Město od roku 2003 v podstatě žádné byty pro občany nepostavilo. Pan primátor Korec z plakátů sliboval doslova: "Chci postavit nové byty. To Vám garantuji!". Žádné byty město nepostavilo. Nedostatek dostupného bydlení je hlavním důvodem neustálého zvyšování cen nových i starých bytů a také tržního nájemného. Město místo aby byty stavělo, tak své vlastní pozemky prodává soukromým podnikatelům k výstavbě bytů.

Chceme, aby město samo stavělo byty a bytové domy pro své občany, aby drahota nevyháněla mladé rodiny z města. Město může stavět bez zisku a bez realitních kanceláří a ceny nových domů a bytů dle odborných studií a příkladů mohou být až o 25% nižší, než je tomu při výstavbě soukromými developery. K tomu se váží otázky v referendu č. 1 a 2.

2. DOPRAVA A PARKOVÁNÍ - Vládnoucí koalicí města připravovaná strategie města Zlína "Plán udržitelné mobility města Zlín pro rok 2035" (dále jen "SPUM") mimo jiné v podstatě říká, že vlastnictví osobního automobilu je přežitek. "Sdílená ekonomika v podobě osobních automobilů (s využitím alternativních pohonů) snižuje závislost na vlastnění auta". Jedním z cílů SPUM je snížení automobilizace obecně, snížení počtu parkujících v obytných čtvrtích, a počítá s tím, že třetina občanů se přemístí do veřejné hromadné dopravy. Přitom na otázku, kolik to bude město stát, dokument nedává žádnou odpověď. Pan Michal Čížek, radní za dopravu, jednoduše řekl: "Tak zdražíme jízdné a bude to". Aby to ale nebylo málo, SPUM jako jeden z dalších cílů "Zavádí se regulace dopravy v klidu zavedením zón placeného stání", neboli tzv. "rezidenční parkování". Zdůvodnění? "Parkovací politika upřednostňuje parkování rezidentů před parkováním návštěvníků, zvyšuje ekonomickou návratnost systému a daňové příjmy na základě přihlášení trvalého bydliště". A hlavně příjmy z placeného parkování.

Chceme, aby bylo město pro své občany i návštěvníky příjemné a vstřícné. Nechceme další zvyšování životních nákladů pro občany města. Město má stavět a budovat a rozvíjet se a ne obtěžovat, zakazovat a šikanovat. K tomu se váží otázky v referendu č. 5 a 6.

3. MĚSTO PŘÍJEMNÉ PRO ŽIVOT A PODNIKÁNÍ - Bývalý zastupitel města Zlína, podnikatel s pozemky města zprivatizoval dvě zlínská koupaliště, koupaliště "Zelené" na Bartošově čtvrti a koupaliště "Riviéra" v Malenovicích. Zatímco "Zelené" bylo prodáno se ziskem městu, tak "Riviéru" nechal vlastník zdevastovat.

Chceme, aby město koupaliště "Riviéra" v Malenovicích pomohlo opět postavit na nohy. Je potřeba po domluvě s vlastníky a případně za pomoci dotace města tento areál zrekonstruovat a opět zprovoznit nebo může město areál odkoupit a zprovoznit samo.

Město vlastní význačný podíl infrastruktury v bývalém areálu SVIT "Rybníky". Dlouhodobá stavební uzávěra kdysi plánované stavby čtyřproudé pravobřežní komunikace je již překonána a je potřeba, aby město pomohlo zdejším zaměstnavatelům. Je potřeba uzávěru odblokovat, aby se firmy mohly rozvíjet, poskytovat více pracovních a podnikatelských příležitostí.

Chceme, aby město pomohlo podnikatelský a výrobní potenciál ku prospěchu občanů města rozvíjet a podpořilo tak podnikatelskou tradici oblasti. Město také musí jít příkladem a zrekonstruovat nevyhovující infrastrukturu. K tomu směřují otázky č. 3 a 4.

4. SPRAVEDLNOST A DOBRÉ MRAVY - Město jako hlavní akcionář VaK Zlín připustilo v roce 2004, aby zisky z majetku vodohospodářské infrastruktury, který vybudovaly předcházející generace, proudily do rukou soukromé francouzské nadnárodní korporace Veolia. Veolia a představenstvo VaK Zlín dlouhodobě vodárnu tunelují a to se projevuje katastrofálním vnitřním zadlužením společnosti a tedy nedostatečnou obnovou vodárenské infrastruktury. Změna provozovatele a v letošním roce realizace tzv. Projektu transformace je podvodem na občanech a povede k výraznému zdražení vodného a stočného na Zlínsku. Jednou z dalších příčin vysoké ceny vody pro občany Zlína je, že některá města a obce mají vysoké náklady na provoz a údržbu sítě. Například město Otrokovice nemá vlastní čističku odpadních vod a tak my všichni se podílíme na tom, že čištění odpadních vod provádí soukromá společnost Toma Otrokovice. To nás stojí zbytečně desítky miliónů korun ročně. O tom, že je potřeba zrušit tzv. "Solidární vodné a stočné", hovořili politici ANO a STAN již od roku 2017. Navíc ztráty vyrobené pitné vody v rozvodech potrubí okolním obcím dosahují až 18%! Nechceme doplácet na neefektivitu systému hospodaření s vodou.

Chceme, aby město jako ovládající osoba VaK Zlín usilovalo o zrušení tohoto pro občany města Zlína nevýhodného systému doplácení nákladů okolním městům a obcím. Důvodem je, aby zdražování vody nedopadalo na občany města Zlína zbytečně v celé výši. Každý ve své obci svým vlastním hospodářem!

Bytové družstvo Podlesí (dále jen "BD") bylo vytunelováno politiky města a družstevníci byli okradeni o svůj majetek. Město se před 20-ti lety smluvně zavázalo, že postaví s družstvem na ulici Podlesí V společně 6 bytových domů se 166 byty a po 20-ti letech převede bezúplatně svůj spoluvlastnický podíl na BD. Stejně, jako je tomu po celé ČR (více než 250 měst a družstev, 40.000 bytů) v modelu, kdy města a obce čerpaly státní dotaci. Město ze svého rozpočtu nedalo žádné peníze. Vše ostatní zaplatilo BD a jeho členové, občané města. Město se smluvně zavázalo, že jako správce majetkových hodnot bude postupovat hospodárně i v zájmu bytového družstva. Město však samo se sebou (BD založilo město a bylo jeho jediným členem) podepsalo smlouvu, ve které si určilo, že bude vlastníkem 51% podílu na výstavbě. Přičemž do výstavby žádné svoje vlastní prostředky prakticky nevložilo, mimo dotaci všechny ostatní prostředky zaplatili družstevníci, bylo to více než 85% finančních prostředků potřebných na výstavbu bytů. Tak najednou přišlo BD bez náhrady o 36% majetku. Tyto smlouvy byly před družstevníky, kteří byli přijati později, zatajovány. Nikdy nebyly BD schváleny. Navíc město ve smlouvách bez toho, aby informovalo budoucí družstevníky, kterým slibovalo město bezúplatný převod, stanovilo, že podíl města, který takto podvodem město získalo, převede po 20-ti letech na družstvo za tržní cenu! To je další podvod. K tomu později začalo město žalovat u soudů BD o ušlý zisk z nájemného, přestože usnesením zastupitelstva město rozhodlo, že nájemné nebude obsahovat zisk. Město se chovalo v rozporu se zákonem jako ekonomický dravec a požadovalo 51% z příjmů. BD tak přišlo o další miliony korun, které měly sloužit prostřednictvím odpisů k obnově majetku. Družstevníkům bylo vyhrožováno, že je město vystěhuje nebo že město svůj takto podvodem nabytý podíl prodá třetí osobě. Představenstvo BD bylo kriminalizováno v médiích, přestože kontrola Policie ČR, provedený audit i kontrola Finančního úřadu prokázaly, že BD postupovalo a postupuje vždy v souladu se zákonem.

Chceme, aby město v rámci dobrých mravů a na základě principů spravedlnosti převedlo svůj celý spoluvlastnický podíl na BD bezúplatně tak, jak to bylo slíbeno, tak, jak je tomu ve stovkách ostatních případů po celé ČR. Nechceme, aby se něco podobné ještě někdy v budoucnosti stalo i dalším spoluobčanům našeho krásného města. K tomu směřují otázky č. 7 a 8.

Chceme, aby město, a především magistrát města a politické strany a politici, kteří život v obci řídí a měli by být příkladem pro občany, dodržovali svoje sliby, jednali čestně a v souladu s právním státem a jednali především v souladu s všeobecnými mravními normami.